ފޭދޫ ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާ

MDP/2014/049

8 އޯގަސްޓް 2014 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ފޭދޫ ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާ

ތިރީގައި މިދަންނަވަނީ 8 އޯގަސްޓް 2014 ވީ ހުުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި އައްޑޫސީޓީ ކައުންސިލް ފޭދޫ ދާއިރާ ބައި އިލެކްޝަންގެ ނަތީޖާ އެވެ.

ފޭދޫ ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާ ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި