29 އޯގަސްޓް 2014 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ މިޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުން

iulaan

MDP/2014/040
29 އޯގަސްޓް 2014 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ މިޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުން

29 އޯގަސްޓް 2014 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ މިޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާ މެންބަރުންގެ ނަންތައް އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާންކުރީމެވެ.

 މަޤާމް ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ނަން އެޑްރެސް 
 ޗެއަރޕާސަން 1 އަލީ ވަހީދު ބަނދަރު ހދ ކުޅުދުއްފުށި 
 ޗެއަރޕާސަންގެ ނާއިބު (މާލީ) 1 ޢަލީ ނިޔާޒް ނޫރާނީއާގެ ޅ ހިންނަވަރު 
 ރައީސް 1 މުޙައްމަދު ނަޝީދު ގ ކެނެރީގެ 
 ނާއިބު ރައީސް 1 މުޙައްމަދު ޝިފާޒް މަދޮށިމާގެ ހއ ބާރަށް 

06 އޯގަސްޓް 2014