އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލު ފޭދޫ ބައި-އިލެކްޝަން އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން

iulaan

MDP/2014-047


އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލު ފޭދޫ ބައި-އިލެކްޝަން އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން

ތިރީގައި މިދަންނަވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ފޭދޫ ދާއިރާ ބައި އިލެކްޝަން އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެބޭފުޅުންގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރ އެވެ.
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ނަން
1 އިބްރާހީމް ޚަލީލު ޗަމަންގެ / ސ.ފޭދޫ
2 އަހުމަދު މުންތަޤިމް މަންޒިލް / ސ.ފޭދޫ
3 ޢަލީ ފަހުމީ އަހުމަދު އާފަހި / ސ.ފޭދޫ
4 ޙައްވާ ޒީނަތު މައިޒާން / ސ.ފޭދޫ
5 އަހުމަދު މިރުޒާދު މަގުމަތީގެ / ސ.ފޭދޫ

މި ޕްރައިމްރީގައި ވޯޓްލުން އޮންނާނީ 8 އޯގަސްޓް 2014 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު 4:00 ފެށިގެން ރޭގަނޑު 8:00 އަށެވެ. ފޭދޫގައި ވޯޓުލުން އޮންނާނީ އެމްޑީޕީ ފޭދޫ އޮފީހުގައެވެ. މާލޭގައި ވޯޓްލުން އޮންނާނީ އެމްޑީޕީ އޮފީސް ގްރައުންޑް ފްލޯރ (ހ.ޝަރާޝާ / ސޯސަން މަގު) އެވެ.

ވީމާ މިވާހަކަ އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

4 އޯގަސްޓް 2014

އިއުލާން ޕީޑީއެފް ފޯމެޓަގައި