ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލު ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން

MDP/2014-044

ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލު ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން

ތިރީގައި މިދަންނަވަނީ ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކެންޑީޑޭޓަކު ހޮވުމަށް 24 ޖުލައި 2014 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެބޭފުޅުންގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު އެވެ.
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ނަން އެޑްރެސް
1 ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްރައްޒާޤު އުރަހަ / ނ.ވެލިދޫ
2 މުޙައްމަދު ސަނާޙް އެޕްރިލް / ނ.ވެލިދޫ
3 ޢަބްދުﷲ އަހުމަދު ޝަފީޤް ވިހަފަރު / ނ.ވެލިދޫ

ވީމާ މިވާހަކަ އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.
22 ޖުލައި 2014