އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ވަގުތީ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ސިންގަޕޫރަށް ފުރައިވަޑައިގެންފި

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ވަގުތީ ރައީސް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ސިންގަޕޫރަށް ފުރައިވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ އާއިލީ ޒިންމާއެއް އުފުއްލެވުމުގައި ކުރައްވާ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެކެވެ.