މިއަހަރުގެ ރަމްޟާން މަހު އެމް.ޑީ.ޕީ ގައުމީ އިދާރާ ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައް

iulaan

MDP/2014/I-041

މިއަހަރުގެ ރަމްޟާން މަހު އެމް.ޑީ.ޕީ ގައުމީ އިދާރާ ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައް

މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމްޟާން މަހުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ގައުމީ އިދާރާ (ސެކްރެޓޭރިއެޓް) ރަސްމީކޮށް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަސް ފިޔަވާ، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10.00 ން މެންދުރުފަހު 2.00 އަށެވެ. ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

26 ޖޫން 2014