25 ޖޫން 2014 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބް ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

MDP/2014/039

25 ޖޫން 2014 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބް ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

ތިރީގައި މި ދަންނަވަނީ 25 ޖޫން 2014 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މިޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ އިންތިޚާބް ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާއި އެބޭފުޅުން އިންތިޚާބްވި މަޤާމްތަކެވެ.

ޑިޕިއުޓީ ލީޑަރ އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު)
ޑިޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ (ޅ ކުރެންދޫ ދާއިރާ މެންބަރު)
ޗީފް ވިޕް މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ (މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު)
ވިޕް މުޙައްމަދު ނާޒިމް (ހދ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ މެންބަރު)
ވިޕް ޢަލީ ނިޒާރު (ސ ހިތަދޫ ދެކެނު ދާއިރާ މެންބަރު)

މިހެންވެ މިކަން ޢައްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

26 ޖޫން 2014