އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބް 2014

MDP/2014/037

އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބް 2014

މިޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބް ކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބް 25 ޖޫން 2014 ވާ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރުން 23 ޖޫން 2014 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން އެމެންބަރަކު ކުރިމަތިލައްވާ މަޤާމް އެނގޭނެގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ގްރައުންޑް ފްލޯރ އަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ އަށް elections@mdp.org.mv އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރާ މަޤާމްތަކާ އަދަދުތައް

ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ޑިޕިއުޓީ ލީޑަރ 1
އަމީން އާއްމުގެ ނާއިބު 1
ވިޕުން 3

މިހެންވެ މިވާހަކަ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާން ކުރީމެވެ.

9 ޖޫން 2014