އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބް 2014

MDP/2014/033

އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބް 2014

2014 ވަނައަހަރަށް މިޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ މަޤާމްތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބް ކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބް 1 ޖޫން 2014 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އެގްރޫޕުންވަނީ ނިންމާފައެވެ. ވީމާ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރުން 27 މޭ 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން އެމެންބަރަކު ކުރިމަތިލައްވާ މަޤާމް އެނގޭނެގޮތަށް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް އަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބް 2014 އިއުލާން ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި