ވޯޓާސް ލިސްޓް

ހއ ދިއްދޫ ދާއިރާ، ހއ ކެލާ ދާއިރާ
ހދ ހަނިމާދޫ ދާއިރާ، ހދ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ، ހދ މަކުނުދޫ ދާއިރާ
ނ މަނަދޫ ދާއިރާ، ނ ހޮޅުދޫ ދާއިރާ
ރ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
ބ ކެންދޫ ދާއިރާ
ޅ ނައިފަރު ދާއިރާ
ކ ކާށިދޫ ދާއިރާ، ކ ގުރައިދޫ ދާއިރާ
އދ ދަނގެތި ދާއިރާ
ތ ތިމަރަފުށި ދާއިރާ، ތ ގުރައިދޫ ދާއިރާ، ތ ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ލ ފޮނަދޫ ދާއިރާ، ލ މާވަށު ދާއިރާ
ގދ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ، ގދ ގައްދޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ، އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ދާއިރާ
މާލެ ސިޓީ މެދު ހެންވޭރު، މާލެ ސިޓީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ، މާލެ ސިޓީ މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު، މާލެ ސިޓީ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ، މާލެ ސިޓީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ، މާލެ ސިޓީ ވިލމާލެ ދާއިރާ
މާލޭ ސިޓީ ގެ މެންބަރުންގެ ލިސްޓް

ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު – އަތޮޅުތައް

ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު މާލެ އަދި އައްޑޫ ސިޓީ

އަންހެނުންގެ ރޫޙް އަތޮޅުތައް

އަންހެނުންގެ ރޫޙް މާލެ އަދި އައްޑު ސިޓީ