ފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމެޓީ

1- 10 އޭޕްރިލް 2014 ވަނަ ދުވަހު ކޮމެޓީން ބަލައިގެންފައިވާ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ރައީސް އާއިމެދު އެދާއިރާގެ ރިފޯމް ގޮފިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާއިބެހޭ ގޮތުން ކޮމެޓީން ބޭއްވި 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން.

2- އއ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ރައީސް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެދާއިރާގެ 4 މެމްބަރެއްގެ މައްސަލަ ބަލައިގަތުން.