ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު އަދި އަންހެނުންގެ ރޫޙްގެ އިންތިޚާބު

MDP/2014/026

ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު އަދި އަންހެނުންގެ ރޫޙްގެ އިންތިޚާބު

މި ޕާޓީގެ ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު އަދި އަންހެނުންގެ ރޫޙް އިންތިޚާބް ބޭއްވުމަށް ވަނީނިންމައިފައެވެ.
ވީމާ މިމަޤާމްތަކަށް ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ މެންބަރުން އެބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މިޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް 20 އޭޕްރިލް ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލުންނަމަ elections@mdp.org.mv އަށް ކުލަކޮށް ސްކޭން ކުރުމަށްފަހު PDF ފޯމެޓްގައި އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭފޯމް މިޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުންނާއި ޕާޓީގެ ވެބްސައިޓް www.mdp.org.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
މި މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ 3 އޭޕްރީލް 2014 ގެ 1500 ގެ ނިޔަލަށް މި ޕާޓީގެ މެމްބަރޝިޕް ކޮމިޓީން މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މި އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބޭނީވެސް މިމުއްދަތުގައި މިޕާޓީގެ މެމްބަރޝިޕް ކޮމިޓީން މެމްބަރެއެގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ރައީސް
ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު ނާއިބު ރައީސް
ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސް މެންބަރު
ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު އުތުރު ޕްރޮވިންސް މެންބަރު
ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސް މެންބަރު
ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު މެދު ޕްރޮވިންސް މެންބަރު
ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސް މެންބަރު
ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސް މެންބަރު
ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު ދެކުނު ޕްރޮވިންސް މެންބަރު
ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު މާލެ ސިޓީ މެންބަރު
ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު އައްޑޫ ސިޓީ މެންބަރު
މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކުން ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު ފޯކަލް ޕޮއިންޓް
އަންހެނުންގެ ރޫޙްގެ ރައީސާ
އަންހެނުންގެ ރޫޙްގެ ނާއިބު ރައީސާ
އަންހެނުންގެ ރޫޙްގެ މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސް މެންބަރު
އަންހެނުންގެ ރޫޙްގެ އުތުރު ޕްރޮވިންސް މެންބަރު
އަންހެނުންގެ ރޫޙްގެ މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސް މެންބަރު
އަންހެނުންގެ ރޫޙްގެ މެދު ޕްރޮވިންސް މެންބަރު
އަންހެނުންގެ ރޫޙްގެ މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސް މެންބަރު
އަންހެނުންގެ ރޫޙްގެ މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސް މެންބަރު
އަންހެނުންގެ ރޫޙްގެ ދެކުނު ޕްރޮވިންސް މެންބަރު
އަންހެނުންގެ ރޫޙްގެ މާލެ ސިޓީ މެންބަރު
އަންހެނުންގެ ރޫޙްގެ އައްޑޫ ސިޓީ މެންބަރު
މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކުން އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓް

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިއުލާންކުރީމެވެ.
14 އެޕްރީލް 2014

އެމްޑީޕީގެ ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު އަދި އަންހެނުންގެ ރޫޙް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ތާއީދު ފޯމް