އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014

MDP/2014/025
އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014

މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކުގެ އިންތިޚާބް ބޭއްވުމަށް މިޕާޓީގެ އިންތިހާބާއިބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީނިންމައިފައެވެ.
ވީމާ މިމަޤާމްތަކަށް ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ މެންބަރުން އެބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މިޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް 20 އޭޕްރިލް ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލުންނަމަ elections@mdp.org.mv އަށް ކުލަކޮށް ސްކޭން ކުރުމަށްފަހު PDF ފޯމެޓްގައި އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭފޯމް މިޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުންނާއި ޕާޓީގެ ވެބްސައިޓް www.mdp.org.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
މި މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ 3 އޭޕްރީލް 2014 ގެ 1500 ގެ ނިޔަލަށް މި ޕާޓީގެ މެމްބަރޝިޕް ކޮމިޓީން މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މި އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބޭނީވެސް މިމުއްދަތުގައި މިޕާޓީގެ މެމްބަރޝިޕް ކޮމިޓީން މެމްބަރެއެގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ހއ ހޯރަފުށި ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
ހއ ހޯރަފުށި ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ
ހއ ހޯރަފުށި ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
ހއ ހޯރަފުށި ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމުއެންގުންތަކާއިބެހޭ ސެކްރެޓަރީ
ހއ ދިއްދޫ ދާއިރާ ރައީސް
ހއ ދިއްދޫ ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
ހއ ދިއްދޫ ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ
ހއ ދިއްދޫ ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
ހއ ދިއްދޫ ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމުއެންގުންތަކާއިބެހޭ ސެކްރެޓަރީ
ހއ ކެލާ ދާއިރާ ރައީސް
ހދ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ނައިބު ރައީސް
ހދ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ސެކްރެޓަރީ
ށ ކަނޑިތީމް ދާއިރާގެ ރައީސް
ށ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
ނ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ ރައީސް
ނ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
ނ ހޮޅުދޫ ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
ނ ހޮޅުދޫ ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ
ނ ހޮޅުދޫ ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
ނ ހޮޅުދޫ ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމުއެންގުންތަކާއިބެހޭ ސެކްރެޓަރީ
ބ ކެންދޫ ދާއިރާ ރައީސް
އދ ދަނގެތި ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
އދ ދަނގެތި ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ
އދ ދަނގެތި ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
އދ ދަނގެތި ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމު އެންގުންތަކާއިބެހޭ ސެކްރެޓަރީ
ތ ގުރައިދޫ ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ
ތ ގުރައިދޫ ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
ތ ގުރައިދޫ ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމު އެންގުންތަކާއިބެހޭސެކްރެޓަރީ
ލ މާވަށް ދާއިރާ ރައީސް
ގދ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ ނައިބުރައީސް
ގދ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ
ގދ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
ގދ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމު އެންގުންތަކާއިބެހޭ ސެކްރެޓަރީ
ގދ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
ގދ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ
ގދ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
ގދ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމުއެންގުންތަކާއިސެކްރެޓަރީ
ސ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ ރައީސް
މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ ނާއިބު ރައީސް
މާލެ ސިޓީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ނާއިބު ރައީސް
މާލެ ސިޓީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ
މާލެ ސިޓީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
މާލެ ސިޓީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމުއެންގުންތަކާއި ސެކްރެޓަރީ
މާލެ ސިޓީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމުއެންގުންތަކާއި ސެކްރެޓަރީ
މާލެ ސިޓީ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިއުލާންކުރީމެވެ.
14 އެޕްރީލް 2014