ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ގޮފީގެ އިންތިޚާބު

MDP/2014/023

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ގޮފީގެ އިންތިޚާބު

މިޕާޓީގެ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮފިތަކުގެ ހިންގާކޮމެޓީގެ އިންތީޚާބް 17 އޭޕްރިލް 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި އޮންނާނެއެވެ. މިމަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން އެދޭ މިގޮފިތަކުގެ މެންބަރުން އެކަމަށް އެދި ދާއިރާ ރައީސް އަށް އެޑްރެސް ކުރައްވާ ސިޓީ ފޮނުއްވާނީ 14 އޭޕްރިލް 2014 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން ޕާޓީގެ މައި އޮފީހުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯރަ އަށެވެ.

މިހެންވެ މިވާހަކަ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާން ކުރީމެވެ.

09އެޕްރީލް 2014