އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014

MDP/2014/020

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014

މިޕާޓީގެ ނަންބަރު MDP/2014/018އިއުލާންގައިވާ އިންތިޚާބު ބާއްވާ މަޤާމްތަކަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތައް އިތުރުކޮށްފީމެވެ.

1. ކ ގުރައިދޫ ދާއިރާ ރައީސް
2. ގދ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ ނައިބުރައީސް
3. ގދ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ
4. ގދ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
5. ގދ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމު އެންގުންތަކާއިބެހޭ ސެކްރެޓަރީ
6. ގދ ގައްދޫ ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
7. ގދ ގައްދޫ ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ
8. މާލެ ސިޓީ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާ ރައީސް
9. މާލެ ސިޓީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ނާއިބު ރައީސް

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިއުލާންކުރީމެވެ.
6 އެޕްރީލް 2014