ކޮންގްރެސް 2014 ގައި ބައިވެރިވާއެމްޑީޕީގެ ގޮފިތަކުގެ މަޢްލޫމާތު ސާފުކުރުން

iulaan

MDP/2014/019

ކޮންގްރެސް 2014 ގައި ބައިވެރިވާއެމްޑީޕީގެ ގޮފިތަކުގެ މަޢްލޫމާތު ސާފުކުރުން

މިޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންވާ ޕާޓީގެ ގޮފިތަކުގެ ރައީސުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި، މިހާތަނަށް މިޕާޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ގޮފިތަކުގެ ލިސްޓު މިއިއުލާނާއެކު އާންމު ކުރަމެވެ.

މިލިސްޓުގައިވާ މައުލާމާތު ސައްހަ ނޫންނަމަ، ނުވަތަ އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭނަމަ، 06 އޭޕްރީލް 2014 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 1400 ގެ ނިޔަލަށް އީމެއިލުން (secretariat@mdp.org.mv) ނުވަތަ ފެކްސް (3322960) މެދުވެރުކުރައްވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

3އެޕްރީލް 2014

— — —

އެމްޑީޕީ ގޮފިތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ