އިއުލާނު: އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014

iulaan

MDP/2014/018

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014

މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކުގެ އިންތިޚާބް 25 އޭޕްރީލް 2014 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް މިޕާޓީގެ އިންތިހާބާއިބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީނިންމައިފައެވެ.

ވީމާ މިމަޤާމްތަކަށް ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ މެންބަރުން އެބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މިޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް 13 އޭޕްރިލް ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭފޯމް މިޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުންނާއި ޕާޓީގެ ވެބްސައިޓް www.mdp.org.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

މި މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ މިއަދު (3 އޭޕްރީލް 2014 )ގެ 1500 ގެ ނިޔަލަށް މި ޕާޓީގެ މެމްބަރޝިޕް ކޮމިޓީން މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މި އިންތިހަބުތަކުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބޭނީވެސް މިއަދުގެ 15:00 އަށް މިޕާޓީގެ މެމްބަރޝިޕް ކޮމިޓީން މެމްބަރެއެގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

1. މާލެ ސިޓީ ރައީސް
2. ހދ ހަނިމާދޫ ދާއިރާ ރައީސް
3. ހދ މަކުނުދޫ ދާއިރާ ރައީސް
4. ހދ މަކުނުދޫ ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
5. ހދ މަކުނުދޫ ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ
6. ހދ މަކުނުދޫ ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
7. ހދ މަކުނުދޫ ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމު އެންގުންތަކާއިބެހޭ ސެކްރެޓަރީ
8. ނ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ ރައީސް
9. ނ މަނަދޫ ދާއިރާ ރައީސް
10. ނ ހޮޅުދޫ ދާއިރާ ރައީސް
11. ނ ހޮޅުދޫ ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
12. ނ ހޮޅުދޫ ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ
13. ނ ހޮޅުދޫ ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
14. ނ ހޮޅުދޫ ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމުއެންގުންތަކާއިބެހޭ ސެކްރެޓަރީ
15. ޅ ނައިފަރު ދާއިރާ ރައީސް
16. ޅ ނައިފަރު ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
17. ކ ކާށިދޫ ދާއިރާ ރައީސް
18. އދ ދަނގެތި ދާއިރާ ރައީސް
19. އދ ދަނގެތި ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
20. އދ ދަނގެތި ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ
21. އދ ދަނގެތި ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
22. އދ ދަނގެތި ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމު އެންގުންތަކާއިބެހޭ ސެކްރެޓަރީ
23. ތ ގުރައިދޫ ދާއިރާ ރައީސް
24. ތ ގުރައިދޫ ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
25. ތ ގުރައިދޫ ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ
26. ތ ގުރައިދޫ ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
27. ތ ގުރައިދޫ ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމު އެންގުންތަކާއިބެހޭސެކްރެޓަރީ
28. ތ ތިމަރަފުށި ދާއިރާ ރައީސް
29. ތ ކިނބިދޫ ދާއިރާ ރައީސް
30. ލ ފޮނަދޫ ދާއިރާ ރައީސް
31. ގދ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް
32. ގދ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
33. ގދ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ
34. ގދ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
35. ގދ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމުއެންގުންތަކާއިސެކްރެޓަރީ
36. ސ މީދޫ ދާއިރާ ރައީސް
37. ސ މީދޫ ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
38. ސ މީދޫ ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ
39. ސ މީދޫ ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
40. ސ މީދޫ ދާއިރާ މައުލުމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމު އެންގުންތަކާއިބެހޭ ސެކްރެޓަރީ
41. ސ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ ރައީސް
42. މާލެ ސިޓީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ ރައީސް
43. މާލެ ސިޓީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
44. މާލެ ސިޓީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ
45. މާލެ ސިޓީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
46. މާލެ ސިޓީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމުއެންގުންތަކާއި ސެކްރެޓަރީ
47. މާލެ ސިޓީ މާފަންނުދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް
48. މާލެ ސިޓީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
49. މާލެ ސިޓީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ
50. މާލެ ސިޓީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
51. މާލެ ސިޓީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމުއެންގުންތަކާއި ސެކްރެޓަރީ
52. މާލެ ސިޓީ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް
53. މާލެ ސިޓީ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް
54. މާލެ ސިޓީ ވިލިމާލެ ދާއިރާ ނާއިބު ރައސް
55. މާލެ ސިޓީ ވިލިމާލެ ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިއުލާންކުރީމެވެ.
3އެޕްރީލް 2014

— — —

އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމު

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތާއީދު ފޯމު