ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުށުވާލުން

iulaan

ނަމްބަރ MDP/2014/I-17

ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުށުވާލުން< 1 އެޕްރީލް 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ ބޭއްވުނު އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ޤައުމީ މަޖްލިސް އިން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެޕް.ޑީ.ޕީ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރުމަށާއި ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް މި އަދުން ފެށިގެން 2 ހަފްތާގެ މުއްދަތު ހުޅުވާލައިފީމެވެ. ވީމާ ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލަށް އަޅުގަނޑުމެން މެން މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ. ޚިޔާލު ޚިޔާލު ހުށައެޅުއްވުމަށް މި އިޢުލާނާއި އެކު މިވާ ފޯމެޓް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. ޚިޔާލު ހުށައެޅުއްވުމަށް އީމެއިލް އިން ނަމަ tellmdp@mdp.org.mvނުވަތަ ލިޔުމުން ޕާޓިގެ މައި އިދާރާއަށް އަށް ހުށައެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގައި ނަމަ tellmdp#ބޭނުން ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މީގެ އިތުރުން ވަކިން ބައްދަލުކޮށް ޚިޔާލު ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތް ތަކުން ބައްދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއް ގެ 11 އިން 1 އަށް އަދި މެންދުރު ފަހު 3 އިން 4 އަށް މި މުއްދަތު ތެރޭގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ މައި އިދާރާއަށް ދުރުވެ ޚިޔާލު ހުށައެޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ވާހަކަ ވެސް ދެންނެވީމެވެ. 2 އެޕްރީލް 2014 އިސްލާހީ ޚިޔާލު ފޯމު