އިއުލާނު: ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް ޕްރިމަރީގެ އިންތިހާބާބެހޭ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ކޮމިޓީ އަށް ބަދަލުގެނައުން

iulaan

ނަމްބަރ: MDP/2014/I-005

ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް ޕްރިމަރީގެ އިންތިހާބާބެހޭ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ކޮމިޓީ އަށް ބަދަލުގެނައުން

މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ އެމް.ޑީ.ޕީ އިންތިޚާބްތަކާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތުގެމަތިން ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އިންތިޚާބް ޕްރައިމަރީ އާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ކުރިން އެކުލަވާލި 3 މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއަށް ބަދަލުގެނަސް ތިރީގައި މިވާ މެމްބަރުން އައްޔަނުކޮށް އެކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

1. ޑރ. މުސްތަފާ ލުތުފީ – ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ
2. އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޙައްމަދު – ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރ
3. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިހާބް – މެދު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

24 ޖެނުއަރީ 2014