31 ޖެނުއަރީ 2104 ވާ ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގައި ޕްރައިމަރީ އޮންނަ ތަންތަން

ވޯޓްލުން ކުރިއަށްދާނީ 31 ޖެނުއަރީ ހަވީރު 4:00 އިން ރޭގަނޑު 11:00 އަށެވެ.
އިމާދުއްދީން ސްކޫލް
ހއ ދިއްދޫ ދާއިރާ، ހއ ކެލާ ދާއިރާ، ހދ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ، ހދ މަކުނުދޫ ދާއިރާ، ށ.ކަނޑިތީމް ދާއިރާ

ކަލާފާނު ސްކޫލް
ނ.މަނަދޫ ދާއިރާ، ނ.ވެލިދޫ ދާއިރާ، ރ.އުނގޫފާރު ދާއިރާ، ރ.އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ، ބ ކެންދޫ ދާއިރާ، ޅ.ނައިފަރު ދާއިރާ
ތ. ތިމަރަފުށި ދާއިރާ، ތ.ކިނބިދޫ ދާއިރާ، ލ.ގަމު ދާއިރާ، ލ.ފޮނަދޫ ދާއިރާ، ލ.މާވަށު ދާއިރާ

މާލޭ ސިޓީ ހޯލް ގޯތިތެރެ
ގއ.ވިލިނގިލި ދާއިރާ، ގއ.ދާންދޫ ދާއިރާ، ޏ.ފުވައްމުލައް އުތުރު ދާއިރާ

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް
ގދ.ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ، ގދ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ، ގދ ފަރެސް މާތޮޑާ ދާއިރާ، ގދ މަޑަވެލި ދާޢިރާ

ދަރުބާރުގޭ ދޮށިމޭނާ މާލަމް
އައްޑު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ، އައްޑޫ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ، އައްޑު ފޭދޫ ދާއިރާ، އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާ
ކ.ތުލުސްދޫ ދާއިރާ، ވ.ފެލިދޫ ދާއިރާ، މ.ދިއްގަރު ދާއިރާ