އިޢުލާން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޕްރައިމަރީ އަކާއި ނުލާ މުޙައްމަދު ޖައިސަމް އިބްރާހިމް އަށް ލިބުން

ނަމްބަރ MDP/2014/I-009
ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައިމަރީގައި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް ކުރިމަތިލެއްވި 2 ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 2 މުޙައްމަދު އިސްމާއިލް، އަނބުގަސްދޮށުގެ،ދ.ކުޑަހުވަދޫ އޭނާގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދި އަކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ. އަބްދުލް މުޙައްމަދު އިސްމާއިލް ގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުން މި ދާއިރާގައި ދެން ވާދަކުރައްވަނީ އެންމެ ކެނޑިޑޭޓެއް ކަމަށްވުމުން އެ ކެނޑިޑޭޓް ، ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 1 މުޙައްމަދު ޖައިސަމް އިބްރާހިމް،އަނޫމާގެ، މާލެ އަށް ޕްރައިމަރީއަކާއި ނުލާ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ލިބިފައިވާކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާންކުރަމެވެ.
30 ޖެނުއަރީ 2014