ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި

މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގެން އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ލިބިފައިވާ ސިޓީ މިލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ