އިއުލާން:އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޕްރައިމަރީ އަކާއި ނުލާ އަޙުމްދު އަބްދުﷲ އަށް ލިބުން

ނަމްބަރ MDP/2014/I-008
އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޕްރައިމަރީ އަކާއި ނުލާ އަޙުމްދު އަބްދުﷲ އަށް ލިބުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އެމް.ޑީ.ޕީޕްރައިމަރީގައިއިހަވަންދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް ކުރިމަތިލެއްވި 2 ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 2އަބްދުލް މާނިޢު ޙުސެއިން، ޢަންބަރީގެ،ހއ.އިހަވަންދޫ، އޭނާގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދި އަކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ. އަބްދުލް މާނިޢު ޙުސެއިންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުން މި ދާއިރާގައި ދެން ވާދަކުރައްވަނީ އެންމެ ކެނޑިޑޭޓެއް ކަމަށްވުމުން އެ ކެނޑިޑޭޓް ، ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 1 އަޙުމަދު އަބްދުﷲ އޯޝަންވޭވް ހއ. ތަކަންދޫ އަށް ޕްރައިމަރީއަކާއި ނުލާ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ލިބިފައިވާކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާންކުރަމެވެ.
29 ޖެނުއަރީ 2014