އިޢުލާން ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ – 2 ފޮއްޓެއް ބާތިލްކުރުން

ނަމްބަރ:MDP/2014/I-005
ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓް ލީ ތިރީގައި މިވާ ރަށްތަކުގައި ވޯޓް ލުމުގެ އިންތިޒާމްތައް އިތުބާރުހިފޭނެގޮތަކަށް ބެލެހެއްޓިފައިނުވާތީ އެ ފޮށިތައް ބާތިލްކޮށް އެ ރަށްތަކުގައި އަލުން ވޯޓްލުމަށް ނިންމާ އެކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރަމެވެ. މި ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ހދ. ނޭކުރަންދޫ ގެ ވޯޓްލުން މިއަދު 4.00 އިން ރޭގަނޑު 11.00 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައި ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި ބ.ކެންދޫގައި ވޯޓްލުން އޮންނާނެ ދުވަހެއް ފަހުން އިޢުލާން ކުރާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
1. ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރ B06.11 ، މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ނޭކުރަންދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓްފޮށި
2. ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރ F03.3، ކެންދޫ ދާއިރާގެ ކެންދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓްފޮށި
26 ޖެނުއަރީ 2014