ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އިންތިހާބް 2014 ވަގުތީ ނަތީޖާ

ތިރީގައިވަނީ ޕްރައިމަރީ އިންތިހާބްތައް ނިމުމަށްފަހު ނަތީޖާތައް ލިބެމުން އަންނަ ދާއިރާތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާތަކެވެ އަދި ވަގުތީ ނަތީޖާތައް ދައްކާ ގޮތުން އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ލިބިލައްވާ ފަރާތްތައް ރީންދޫކުލައިން ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީއެވެ.
ހއ.ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ހއ.ބާރަށު ދާއިރާ
ހއ.ދިއްދޫ ދާއިރާ
ހއ.ކެލާ ދާއިރާ
ހދ.ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ
ހދ.މަކުނުދޫ ދާއިރާ
ށ.ކަނޑިތީމް ދާއިރާ
ނ.މަނަދޫ ދާއިރާ
ނ.ވެލިދޫ ދާއިރާ
ރ.އުނގޫފާރު ދާއިރާ
ރ.ދުވާފަރު ދާއިރާ
ރ.އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
ބ.ތުޅާދޫ ދާއިރާ
ބ.ކެންދޫ ދާއިރާ
ޅ.ނައިފަރު ދާއިރާ
ކ.ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
އދ.މާމިގިލި ދާއިރާ
އދ.މަހިނބަދޫ ދާއިރާ
ވ.ފެލިދޫ ދާއިރާ
މ.ދިއްގަރު ދާއިރާ
ފ.ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ދ.މީދޫ ދާއިރާ
ތ.ވިލުފުށި ދާއިރާ
ތ.ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ތ.ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ލ.ގަމު ދާއިރާ
ލ.ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ލ.މާވަށު ދާއިރާ
ގއ.ވިލިނގިލި ދާއިރާ
ގއ.ދާންދޫ ދާއިރ
ގއ.ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ގދ.ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ގދ.ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ގދ.މަޑަވެލި ދާއިރާ
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ޏ.ފުވައްމުލައް އުތުރު ދާއިރާ
ޏ.ފުވައްމުލައް މެދު ދާއިރާ
އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
އައްޑޫ ސިޓީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
މާލެ ސިޓީ ހުޅުހެންވޭރު
މާލެ ސިޓީ ހެންވޭރު ދެކުނު
މާލެ ސިޓީ ހެންވޭރު އުތުރު
މާލެ ސިޓީ ގަލޮޅު ދެކުނު
މާލެ ސިޓީ މައްޗަންގޯޅި އުތުރު
މާލެ ސިޓީ މައްޗަންގޯޅި ދެކުނު
މާލެ ސިޓީ މާފަންނު ހުޅަނގު
މާލެ ސިޓީ މާފަންނު މެދު
މާލެ ސިޓީ މާފަންނު ދެކުނު
މާލެ ސިޓީ ވިލިމާލެ