ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ގައި މާލޭގައި ބަހައްޓާ ވޯޓް ފޮށިތަކުގެ ތަފްޞީލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ގައި މާލޭގައި ބަހައްޓާ ވޯޓް ފޮށިތަކުގެ ތަފްޞީލް (ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި)