ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބު 2014 އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައިމަރީ ގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއެއް ޗެއާރޕާސަން އެކުލަވާ ލައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބު 2014 އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައިމަރީގެ ކަންކަމުގައި އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ކޮމެޓީއަށް ލަފާ އެރުވުމަށް ޗެއާރޕާސަން މޫސާ މަނިކު ވަނީ މިއަދު އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާ ލައްވާފައެވެ. އެކޮމެޓީގައި ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަކީ

(1) ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު
(2) އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް – ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ
(3) މުޙައްމަދު ޝިހާބު – މެދު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް
(4) މުޞްޠަފާ ލުޠްފީ – ރައީސް ނަޝީދުގެ ރަނިންމޭޓް
(5) ޚަދީޖާ އަބޫބަކުރު (އާނިޔަތު) – މެމްބަރޝިޕާއި ކެމްޕެއިން ކޮމެޓީގެ މެމްބަރ
(6) ޙިސާން ޙުސެއިން – ޕާޓީގެ ލީގަލް ޑައިރެކްޓަރ
(7) ޙަސަން ޒާހިރު – މާލިއްޔަތާއި ޗަންދާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރ
(8) ޠާހާ މުޙައްމަދު – (އަސްރަފީ) ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ރައީސް
(9) ޙުސެއިން ވަޙީދު – ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ
(10)އާމިނަތު ޝައުނާ – ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ރައީސާ