ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓަރސް ލިސްޓް

ހއ ހޯރަފުށި ހއ ތުރާކުނު ހއ އުލިގަން ހއ އިހަވަންދޫ ހއ މާރަންދޫ ހއ މޮޅާދޫ ހއ ބާރަށް ހއ ތަކަންދޫ ހއ މުރައިދޫ ހއ އުތީމް ހއ ދިއްދޫ ހއ ކެލާ ހއ ފިއްލަދޫ ހއ ވަށަފަރު

ހދ ހަނިމާދޫ ހދ ފިނޭ ހދ ހިރިމަރަދޫ ހދ ނޮޅިވަރަމް ހދ ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ ވައިކަރަދޫ ހދ ނެއްލައިދޫ ހދ ކުރިނބީ ހދ ކުޅުދުއްފޫށި އުތުރު ހދ ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ހދ މަކުނުދޫ ހދ ކުމުންދޫ ހދ ނޭކުރެންދޫ

ށ ކަނޑިތީމް ށ ފޭދޫ ށ ގޮއިދޫ ށ ބިލެތްފަހި ށ ނޫމަރާ ށ މިލަންދޫ ށ ފީވަށް ށ ނަރުދޫ ށ ކޮމަންޑޫ ށ ފޯކައިދޫ ށ މަރޮށި ށ ފުނަދޫ ށ މާއުނގޫދޫ ށ ޅައިމަގު

ނ ކެނދިކުޅުދޫ ނ ހެނބަދޫ ނ ކުޑަފަރީ ނ މާޅެންދޫ ނ މަނަދޫ ނ މާފަރު ނ ލަންދޫ ނ ވެލިދޫ ނ ޅޮހި ނ ފޮއްދޫ ނ ހޮޅުދޫ ނ މިލަދޫ ނ މަގޫދޫ

ރ އަލިފުށި ރ ވާދޫ ރ ރަސްގެތީމް ރ އަނގޮޅިތީމް ރ އުނގޫފާރު ރ ހޫލުދުއްފާރު ރ މާކުރަތު ރ ދުވާފަރު ރ އިނގުރައިދޫ ރ ރަސްމާދޫ ރ އިންނަމާދޫރ ކިނޮޅަސް ރ ފައިނު
ރ މަދުއްވަރި ރ މީދޫ

ބ ތުޅާދޫ ބ ގޮއިދޫ ބ ފެހެންދޫ ބ ފުޅަދޫ ބ އޭދަފުށި ބ ހިތާދޫ ބ މާޅޮސް ބ ކެންދޫ ބ ދަރަވަންދޫ ބ ދޮނަފަނު ބ ކަމަދޫ ބ ކިހާދޫ ބ ކުޑަރިކިލު

ޅ ހިންނަވަރު ޅ ނައިފަރު ޅ ކުރެންދޫ ޅ އޮޅުވެލިފުށި

ކ ކާށިދޫ ކ ގާފަރު ކ ތުލުސްދޫ ކ ދިއްފުށި ކ ހިންމަފުށި ކ ހުރާ ކ ގުރައިދޫ ކ މާފުށި ކ ގުޅި

އއ މަތިވެރި އއ ހިމަންދޫ އއ މާޅޮސް އއ ފެރިދޫ އއ ބޮޑުފޮޅުދޫ އއ ތޮއްޑޫ އއ ރަސްދޫ އއ އުކުޅަސް

އދ މާމިގިލި އދ ފެންފުށި އދ ހަންޏާމީދޫ އދ މަހިބަދޫ އދ ކުނބުރުދޫ އދ ދަނގެތި އދ ދިއްދޫ އދ ދިގުރަށް އދ މަންދޫ އދ އޮމަދޫ

ވ ފެލިދޫ ވ ފުލިދޫ ވ ތިނަދޫ ވ ކެޔޮދޫ ވ ރަކީދޫ

މ ދިއްގަރު މ މުލި މ މަޑުއްވަރި މ ރަތްމަންދޫ މ ވޭވަށް މ މުލައް މ ނާލާފުށި މ ކޮޅުފުށި

ފ ބިލެތްދޫ ފ ފީއަލި ފ މަގޫދޫ

ދ މީދޫ ދ ރިނބުދޫ ދ ބަނޑިދޫ ދ ހުޅުދެލި ދ ކުޑަހުވަދޫ ދ މާއެނބޫދޫ ދ ވާނީ

ތ ވިލުފުށި ތ ބުރުނި ތ މަޑިފުށި ތ ތިމަރަފުށި ތ ވޭމަންދޫ ތ ކިނބިދޫ ތ ހިރިލަންދޫ ތ ކަނޑުދޫ ތ ވަންދޫ ތ އޮމަދޫ ތ ގުރުއިދޫ ތ ގާދިއްފުށި ތ ދިޔަމިގިލި

ލ އިސްދޫ ލ ކަޅައިދޫ ލ ދަނބިދޫ ލ މާބައިދޫ ލ.ގަން ތުނޑި ލ ގަން މުކުރިމަގު ލ ގަން މަތިމަރަދޫ ލ.މުންޑޫ ލ ފޮނަދޫ ލ މާމެންދޫ ލ ގާދޫ ލ މާވަށް ލ ކުނަހަންދޫ ލ ހިތަދޫ

ގއ ވިލިނގިލި ގއ ކޮލަމާފުށި ގއ ދާންދޫ ގއ ނިލަންދޫ ގއ މާމެންދޫ ގއ ގެމަނަފުށި ގއ ދެއްވަދޫ ގއ ކަނޑުހުޅުދޫ ގއ ކޮންޑޭ

ގދ ތިނަދޫ އުތުރު ގދ ތިނަދޫ ދެކުނު ގދ މަޑަވެލި ގދ ހޯނޑެއްދޫ ގދ ނަޑެއްލާ ގދ ފަރެސް މާތޮޑާ ފަރެސް އަވަށް ގދ ފަރެސް މާތޮޑާ މާތޮޑާ އަވަށް ގދ ފިޔޯރީ ގދ ރަތަފަންދޫ ގދ ގައްދޫ ގދ ވާދޫ

ފުވައްމުލައް ދަޑިމަގު ފުވައްމުލައް ހޯދަނޑު ފުވައްމުލައް ދިގުވާޑު ފުވައްމުލައް މާލެގަން ފުވައްމުލައް މާދަނޑު ފުވައްމުލައް މިސްކިތްމަގު ފުވައްމުލައް ފުނާޑު ފުވައްމުލައް ދޫޑިގަން

ސ.ހުޅުދޫ ސ.ފޭދޫ ސ.މަރަދޫ ސ.ހިތަދޫ އުތުރު ސ.ހިތަދޫ މެދު ސ.ހިތަދޫ ދެކުނު ސ.މީދޫ ސ.މަރަދޫ ފޭދޫ

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ މާލެފޮށި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ ހުޅުމާލެ ފޮށި ހެންވޭރުދެކުނު ހެންވޭރު އުތުރު ގަލޮޅު ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި އުތުރު މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު މާފަންނު އުތުރު މާފަންނު ހުޅަނގު މާފަންނު މެދު މާފަންނު ދެކުނު ވިލިމާލެ