އިއުލާން:މަޑުވައްރީދާއިރާގެ ކެނޑީޑޭޓަކު ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުން

MDP/2014/I-003

މަޑުވައްރީދާއިރާގެ ކެނޑީޑޭޓަކު ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުން

24 ޖެނުއަރީ 2014 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައިމަރީގައި ރ. މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް ކުރިމަތިލެއްވި 2 ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 2 އާދަމް ޝިހާމް، ލިލީމާގެ ރ، މަޑުއްވަރީ އޭނާގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއަކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ. އާދަމް ޝަރީފް ގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުން މި ދާއިރާގައި ދެން ވާދަކުރައްވަނީ އެންމެ ކެނޑިޑޭޓެއް ކަމަށްވުމުން، ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 1 ވިޝާމް ޢަލީ ، ހ.އާޒާދުވާދީ، މާލެ އަށް ޕްރައިމަރީއަކާއި ނުލާ ރ. މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ލިބިފައިވާކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާންކުރަމެވެ.

07 ޖެނުއަރީ 2014