އިއުލާން:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީން ހިތަދޫމެދު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލި ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ނަން އުނިކުރުމާއިބެހޭ

MDP/2014/I-002

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީން ހިތަދޫމެދު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލި ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ނަން އުނިކުރުމާއިބެހޭ

24 ޖެނުއަރީ 2014 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ހިތަދޫ މެދުދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 1 މުޙަމަދު ރަޝީދު ، ވެލްކަމް، ސ. ހިތަދޫ މި މިޕާޓީން ވަކިވުމާއި ގުޅިގެން އެނާގެ ކެންޑިޑެސީ ބާތިލްކުރިވާހަކަ އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާންކުރަމެވެ. މިކެނޑިޑެސީ ބާތިލްކުރިނަމަވެސް މި ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރަށް ބަދަލު ނާންނާނެވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.

07 ޖެނުއަރީ 2014