އިއުލާން: މާލޭގެ ދާއިރާތަކުން ޕްރައިމަރީއަކައި ނުލައި ޓިކެޓް ލިބުނު މެންބަރުން

MDP/2013/I-042

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ މާލޭގެ ދާއިރާތަކުން ޕްރައިމަރީއަކައި ނުލައި ޓިކެޓް ލިބުނު މެންބަރުން

24 ޖެނުއަރީ 2014 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިއުލާން ކުރެވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި މާލޭގެ ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެވުނު މުއްދަތުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދާއިރާތަކަށް އިންތިޚާބުކުރަން ބޭނުންވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް މެންބަރުން ކުރިމަތިލާފައިނުވާތީވެ، މިދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވި މެންބަރުންނަށް ޕްރައިމަރީއަކާނުލައި ޕާޓީ ޓިކެޓް ލިބިފައިވާކަން އާއްމުކޮށް އަންގައި އިއުލާންކުރީމެވެ.

މާލޭގެ ދާއިރާތަކުން ޕްރައިމަރީއަކައި ނުލައި ޓިކެޓް ލިބުނު މެންބަރުންގެ ލިސްޓް PDF ފޯމެޓްގައި