އިއުލާނު: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ

iulaan

MDP/2013/I-039

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ

24 ޖެނުއަރީ 2014 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިއުލާން ކުރެވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެވުނު މުއްދަތުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދާއިރާތަކަށް އިންތިޚާބުކުރަން ބޭނުންވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް މެންބަރުން ކުރިމަތިލާފައިނުވާތީވެ، މިދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވި މެންބަރުންނަށް ޕްރައިމަރީއަކާނުލައި ޕާޓީ ޓިކެޓް ލިބިފައިވާކަން އާއްމުކޮށް އަންގައި އިއުލާންކުރީމެވެ.

އިއުލާނު: މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ދާއިރާތަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ޕްރައިމަރީއަކާއި ނުލައި ޓިކެޓް ލިބުނު ކެންޑިޑޭޓުން

26 ޑިސެމްބަރ 2013