އިއުލާނު: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން

iulaan

MDP/2013/I-038

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން

24 ޖެނުއަރީ 2014 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިއުލާން ކުރެވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި މާލޭގެ ދާއިރާތައް ފިޔަވައި އެހެން ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެވުނު މުއްދަތުހަމަވިއިރު އެދާއިރާތަކުގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު އާއްމުކޮށް އަންގައި އިއުލާންކުރީމެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2014ގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު

26 ޑިސެމްބަރ 2013