މަޖްލިސް ޕްރައިމަރީ ގައި ވޯޓް ލުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ މެމްބަރުންގެ ލިސްޓް އާއްމު ކުރުން ފަސްކުރުން

ނަމްބަރ: MDP/2013/I037
މަޖްލިސް ޕްރައިމަރީ ގައި ވޯޓް ލުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ މެމްބަރުންގެ ލިސްޓް އާއްމު ކުރުން ފަސްކުރުން

24 ޖެނުއަރީ 2014 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓްލުމުގު ޙައްޤު ލިބޭ އެމް.ޑ.ޕީ މެމްބަރުންގެ ލިސްޓް 25 ޑިސެމްބަރ ގައި ޢާއްމުކުރުމަށް ކުރިން ނިންމާފައިވީ ނަމަވެސް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދި ހުށައަޅާފައިވާ ފޯމްތައް ގިނަކަމުންނާއި ގިނަ ފޯމްތަކެއް އިތުރަށް ވެރިފައިކުރަން ވަގުތު ބޭނުންވާކަމަށް މެމްބަރޝިޕް ކޮމިޓީއަށް ޤަބޫލްކުރެވޭތީ ވޯޓްލުމުގެ ޙައްޤު ލިބޭ މެމްބަރުންގެ ލިސްޓް ޢާއްމު ކުރުން 31 ޑިސެމްބަރ އަށް ފަސްކުރެވިފައިވާވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
25 ޑިސެމްބަރ 2013