ލޯކަލް ކައުންސިލް 2014

ހއ.ވަށަފަރު ހއ.އުތީމް ހއ އުލިގަން ހއ ތުރާކުނު ހއ މޮޅަދޫ ހއ ތަކަންދޫ ހއ މާރަންދޫ ހއ އިހަވަންދޫ ހއ މުރައިދޫ ހއ ހޯރަފުށި ހއ ކެލާ ހއ ފިއްލަދޫ ހއ ބާރަށް ހއ ދިއްދޫ ހއ އަތޮޅު މާލެ

ހދ.ހަނިމާދޫ ހދ.ވައިކަރަދޫ ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ.ނޮޅިވަރަމް ހދ.ނޭކުރެންދޫ ހދ.ނެއްކލައިދޫ ހދ.ނައިވާދޫ ހދ.މަކުނުދޫ ހދ.މާވައިދޫ ހދ.ކުމުންދޫ ހދ.ކުރިނބީ ހދ.ހިރިމަރަދޫ ހދ.ފިނޭ
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ހދ އަތޮޅު މާލެ

ށ.ނޫމަރާ ށ.ނަރުދޫ ށ.މިލަންދޫ ށ.މަރޮށި ށ.މާއުނގޫދޫ ށ.ޅައިމަގު ށ.ކޮމަންޑޫ ށ.ކަނޑިތީމް ށ.ގޮއިދޫ ށ.ފޯކައިދޫ ށ.ފޭދޫ ށ.ފީވަށް ށ.ބިލެއްފަހި ށ އަތޮޅު މާލެ

ނ.ވެލިދޫ ނ.މިލަދޫ ނ.މަނަދޫ ނ.މަގޫދޫ ނ.މާޅެންދޫ ނ.މާފަރު ނ.ޅޮހި ނ.ލަންދޫ ނ.ކުޑަފަރީ ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ނ.ހޮޅުދޫ ނ.ހެނބަދޫ ނ.ފައްދޫ ނ އަތޮޅު މާލެ

ރ.ވާދޫ ރ.އުނގޫފާރު ރ.ރަސްމާދޫ ރ.ރަސްގެތީމް ރ.މީދޫ ރ.މަޑުއްވަރި ރ.މާކުރަތު ރ.ކިނޮޅަސް ރ.އިންނަމާދޫ ރ.އިނގުރައިދޫ ރ.ހުޅުދުއްފާރު ރ.ފައިނު ރ.ދުވާފަރު ރ.އނގޮޅިތީމް ރ.އަލިފުށި ރ.އަތޮޅު މާލެ

ބ.ތުޅާދޫ ބ.މާޅޮސް ބ.ކުޑަރިކިލު ބ.ކިހާދޫ ބ.ކެންދޫ ބ.ކަމަދޫ ބ.ހިތާދޫ ބ.ގޮއިދޫ ބ.ފުޅަދޫ ބ.ފެހެންދޫ ބ.އޭދަފުށި ބ.ދޮންފަނު ބ އަތޮޅު މާލެ

ޅ.ހިންނަވަރު ޅ.ނައިފަރު ޅ.ކުރެންދޫ ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ޅ އަތޮޅު މާލެ

ކ.ތުލުސްދޫ ކ.މާފުށި ކ.ކާށިދޫ ކ.ހުރާ ކ.ހިންމަފުށި ކ.ގުރުައިދޫ ކ.ގުޅި ކ.ގުޅި ކ.ދިއްފުށި ކ އަތޮޅު މާލެ

އއ.އުކުޅަސް އއ.ތޮއްޑޫ އއ.ރަސްދޫ އއ މަތިވެރި އއ މާޅޮސް އއ ހިމަންދޫ އއ ބޮޑުފޮޅުދޫ އއ އަތޮޅު މާލެ

އދ މާމިގިލި އދ.ފެންފުށި އދ ދިގުރަށް އދ.ދިއްދޫ އދ ހަންޏާމީދޫ އދ ކުނބުރުދޫ އދ މަހިބަދޫ އދ މަންދޫ އދ އޮމަދޫ އދ.ދަނގެތި އދ އަތޮޅު މާލެ

ވ.ތިނަދޫ ވ.ރަކީދޫ ވ.ކެޔޮދޫ ވ.ފުލިދޫ ވ.ފެލިދޫ ވ އަތޮޅު މާލެ

މ.މުލި މ.މުލައް މ.މަޑުއްވަރި މ.ކޮޅުފުށި މ.ދިއްގަރު މ.ވޭވަށް މ.ރަތްމަންދޫ މ.ނާލާފުށި މ އަތޮޅު މާލެ

ފ.ނިލަންދޫ ފ.މަގޫދޫ ފ.ފީއަލި ފ.ދަރަނބޫދޫ ފ.ބިލެތްދޫ ފ އަތޮޅު މާލެ

ދ.ކުޑަހުވަދޫ ދ.މާއެނބޫދޫ ދ.ވާނީ ދ.ރިނބިދޫ ދ.މީދޫ ދ.ހުޅުދެލި ދ.ބަނޑިދޫ ދ އަތޮޅު މާލެ

ތ.ދިޔަމިގިލި ތ.ވިލުފުށި ތ.ވޭމަންޑޫ ތ.ވަންދޫ ތ.ތިމަރަފުށި ތ.ގުރައިދޫ ތ.ހިރިލަންދޫ ތ.ކަނޑޫދޫ ތ.ކިނބިދޫ ތ.ގާދިއްފުށި ތ.ބުރުނީ ތ.އޮމަދޫ ތ އަތޮޅު މާލެ

ލ.މުންޑޫ ލ.މާވަށް ލ.މާމެންދޫ ލ.މާބައިދޫ ލ.ކުނަހަންދޫ ލ.އިސްދޫ ލ.ހިތަދޫ ލ.ގަން ތުނޑި ލ.ގަން މުކުރިމަގު ލ.ގަން މަތިމަރަދޫ ލ.ގާދޫ ލ.ފޮނަދޫ ލ.ދަނބިދޫ ލ އަތޮޅު މާލެ

ގއ.ވިލިނގިލި ގއ.ނިލަންދޫ ގއ.މާމެންދޫ ގއ.ކޮންޑޭ ގއ.ކޮލަމާފުށި ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ގއ.ގެމަނަފުށި ގއ.ދެއްވަދޫ ގއ.ދާންދޫ ގއ އަތޮޅު މާލެ

ގދ.ތިނަދޫ ގދ.ވާދޫ ގދ.ރަތަފަންދޫ ގދ.ނަޑައްލާ ގދ.މަޑަވެލި ގދ.ހޯޑެއްދޫ ގދ.ގައްދޫ ގދ.ފިޔޯރީ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ އަތޮޅު މާލެ

ޏ.ފުވައްމުަލައް ޏ.ފުވައްމުލައް މާލެ

ސ.މީދޫ ސ.މީދޫ މާލެ ސ.މަރަދޫ ސ.މަރަދޫ ފޭދޫ ސ.މަރަދޫފޭދޫ މާލެ ސ.ހުޅުދޫ ސ.ހުޅުދޫ މާލެ ސ.ފޭދޫ ސ.ފޭދޫ މާލެ ސ.ހިތަދޫ އުތުރު ސ.ހިތަދޫ މެދު ސ.ހިތަދޫ ދެކުނު ސ.ހިތަދޫ މާލެ

ހުޅުހެންވޭރު ހުޅުހެންވޭރު ދަފްތަރު ހުޅުމާލެ ހެންވޭރު ދެކުނު ހެންވޭރު ދެކުނު ދަފްތަރު މެދު ހެންވޭރު ގަލޮޅު އުތުރު ގަލޮޅު އުތުރު ދަފްތަރު ގަލޮޅު ދެކުނު ގަލޮޅު ދެކުނު ދަފްތަރު މައްޗަންގޮޅި އުތުރު މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދަފްތަރު މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދަފްތަރު މާފަންނު އުތުރު މާފަންނު އުތުރު ދަފްތަރު މާފަންނު ހުޅަނގު މާފަންނު ހުޅަނގު ދަފްތަރު މާފަންނު ދެކުނު މާފަންނު ދެކުނު ދަފްތަރު ވިލިމާފަންނު ވިލިމާފަންނު ދަފްތަރު ވިލިމާލެ

ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ޤަވާއިދު