ދެންނެވުން: ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައި އޮތީ ރަނގަޅު ފޮށީގަތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަން

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައި އޮތީ ރަނގަޅު ފޮށީގަތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަން

VIS (space) IDno: ޖައްސަވާ 1414އަށް އެސްއެމްއެސް ކުރައްވާ

އަދި ވޯޓުލާ ފޮށި ބަދަލު ކުރައްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާނަމަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އާ ރަޖިސްޓްރީ ފޯމް ފުރުއްވާފަ 25 އޮކްޓޯބަރ 2013 ވާ ހުކުރު ދަވަހުގެ ރޭގަނޑު 10ޖެހުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ.

ފޯމު ފުރުމުގެ ޙިދްމަތް 23 އޮކްޓޯބަރ 2013 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4ކުން ފެށިގެން 25 އޮކްޓޯބަރ 2013ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6ޖަހަންދެން އެމްޑީޕީ ޖަންބު ޖަގަހަ އަދި އެހެން ޖަގަހަތަކުން ލިބޭނެއެވެ.

އަދި މިފަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ވާން ޖެހޭނީ އިންތިޚާބުގެ 2 ބުރުގައިވެސް ވޯޓު ލުމަށް ކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ.