އިއުލާން: ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2010 ގެ ހުސްމަގާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު

މިޕާޓީގެ ދާއިރާ އިންތިޚާބު ގައި ކުރިމަތިނުލައި ހުރި މަގާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 13 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 އާ ހަމަޔަށް އިތުރު ކޮށްފީމެވެ. އަދި މިފުރުސަތު އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. ވީމާ، މަޤާމްތަކަށް އެދިލައްވާ ބޭފުޅުން ސިޓީއަކުންއެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ހުސްމަގާމްތައް އެމްޑީޕީ ގެ ވެބްސައިޓުން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ 2010