ފޮޓޯ ގެލެރީ: ރައީސް ނަޝީދު ވޯޓު ރީ-ރަޖިސްޓްރީގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް މާލެ ސިޓީގެ ޖަގަހަތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން- 11 އޮކްޓޯބަރ 2013