ފޮޓޯ ގެލެރީ: ރައީސް ނަޝީދު ކުޅިވަރުގެ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން -11 އޮކްޓޯބަރ 2013