އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން އަދި އަންހެނުންގެ ރޫޙުގެ ރައީސާ ބެންގަލޫރުގެ އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާނެ

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޗެއަރޕާސަން މޫސާ މަނިކާއި، ޕާޓީގެ އަންހެނުންގެ ރޫޙުގެ ރައީސާ ޝިޔާމާ އަޙްމަދު މިރޭ (11 އޮކްޓޯބަރ 2013)9 ޖަހާއިރު އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގައި އުޅޭ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާއި އަދި ސަޕޯޓަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާނެއެވެ.