ޒާހިރު އާދަމްއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އެމްޑީޕީން މިރޭ ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފި

8 ސެޕްޓެމްބަރ 2010

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް (ގައްދޫ ޒާހިރު)، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އާ ގުޅިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް މިރޭ އެޕާޓީގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު އެ ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފިއެވެ.
އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސި ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފައިވަނީ މިރެއަކީ 1431 ވަނަ އަހަރުގެ ޝައްވާލު މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރާ ރެއަށް ވުމާއި، މާދަމާ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި އާދަމް ޒާހިރު ރަށުން ބޭރަށް ވެސް ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އޭނާ އާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު މިޖަލްސާ ފަސްކުރުމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ލަފާދެއްވުމާ ގުޅިގެންކަމަށެވެ. .