އިޢުލާން: އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ޤަވައިދަށް އިސްލާހް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އާންމު މެންބަރުންނަށް ހުޅުވާލުން

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ އަސާސީ ޤަވައިދަށް ލިޔުމުން އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 2010 ސެޕްޓެމްބަރ 14 ވާ އަންގާރަދުވަހާ ހަމަޔަށް މިޕާޓީގެ އެންމެހާ މެންބަރުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވާހަކަ އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.
އަސާސީ ޤަވައިދު މި ޕާޓީގެ އޮފީހުންނާއި މި ޕާޓީގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް www.mdp.org.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
އަދި އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސް 2010 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ގޮފިހެދުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 2010 ސެޕްޓެމްބަރ 15 ވާ ބުދަ ދުވަސްކަން ވެސް މިފުރުޞަތުގައި ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމެވެ.
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2010.