ފޮޓޯ ގެލެރީ: ރައީސް ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މައްޗަންގޯޅި ދެކުނު “ބާރަށް ކުރިއަށް” ކަންމަތީ ބައްދަލުވުން – 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2013