އިޢުލާން: އެމްޑީޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ހުސް މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

މިޕާޓީގެ ދާއިރާ އިންތިޚާބު ގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 31 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:30 އާ ހަމަޔަށް އިތުރު ކޮށްފީމެވެ. އަދި މިފުރުސަތު އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. ވީމާ، މަޤާމްތަކަށް އެދިލައްވާ ބޭފުޅުން ސިޓީއަކުންއެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

1. މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ: ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބް، އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ
2. ގަލޮޅުއުތުރު ދާއިރާ: ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބް
3. މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ: ސެކްރެޓަރީ، ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބް، އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ
4. މާފަންނުއުތުރު ދާއިރާ: ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބް، އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ
5. ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ: ސެކްރެޓަރީ
6. ހޯރަފުށި ދާއިރާ: ރައިސްގެ ނާއިބް، އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ
7. ބާރަށު ދާއިރާ: ސެކްރެޓަރީ، ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބް، އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ
8. މިލަންދޫ ދާއިރާ: ސެކްރެޓަރީ، ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބް، އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ
9. ކުރެންދޫ ދާއިރާ: އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ
10. ތުލުސްދޫ ދާއިރާ: ސެކްރެޓަރީ، ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބް، އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ
11. މަހިބަދޫ ދާއިރާ: ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބް، އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ
12. ކެޔޮދޫ ދާއިރާ: ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބް
13. ފެލިދޫ ދާއިރާ: ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބް
14. މީދޫ ދާއިރާ: ނާއިބްރައިސް، ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބް، އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ
15. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ: ސެކްރެޓަރީ، ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބް، އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ
16. ވިލުފުށި ދާއިރާ: ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބް، އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ
17. ތިމަރަފުށި ދާއިރާ: ސެކްރެޓަރީ، ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބް، އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ
18. ކިނބިދޫ ދާއިރާ: ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބް
19. އިސްދޫ ދާއިރާ: ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބް، އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ
20. ފޮނަދޫ ދާއިރާ: ސެކްރެޓަރީ
21. ދާންދޫ ދާއިރާ: ސެކްރެޓަރީ، ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބް، އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ
22. ތިނަދޫ ދާއިރާ: ސެކްރެޓަރީ، ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބް
23. ހިތަދޫ ދާއިރާ: އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ

26 އޮގަސްޓް 2010