ފޮޓޯ ގެލެރީ: ސައިން ލެންގުއޭޖުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތައް އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ޙަފްލާ – 22 އޯގަސްޓް 2013