މަޖިލިހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ އެންމެ ފަހުން ކެންސަލްކޮށްފި

7 އޮގަސްޓް 2010

އިންތިޤާލީ މަރުހަލާ ނިމުމުގެ ކުރިން ކޮންމެހެން ކުރުން ޤާނޫން އަސާސީން ލާޒިމްކުރާކަންތައް ކުރުމަށް މިއަދު ހެނދުނު 9 ގައި ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ޖަލްސާ 3 ފަހަރުމަތިން ފަސްކުރުމަށްފަހު އެންމެ ފަހުން ކެންސަލްކޮށްފިއެވެ.