“އޯގާތެރި ސަރުކާރު” އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު ލޯންޗު ކުރުމުގެ ޙަފްލާ 16 އޯގަސްޓް 2013

BRysUsiCEAAATj3

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު ލޯންޗްކޮށްދެއްވުން.

BRysJo1CAAEKDPa

‘އޯގާތެރި ސަރުކާރު’ ސިޔާސަތު ބ. އޭދަފުށީގައި ލޯންޗްކުރުން.

1175701_677215292307422_1945275614_n

ފ. ދަރަނބޫދޫގައި ސިޔާސަތު ލޯންޗްކުރުމަށްފަހު ޕޯސްޓަރ ހަރުކުރުން ކުރިއަށްދަނީ.

BRyy3LkCQAA3cuE

‘އޯގާތެރި ސަރުކާރު’ ސިޔާސަތު މ. ރަތްމަންދޫގައި ލޯންޗްކުރުމަށްފަހު ޓީމް ފުރައިފި.

BRyuMQqCQAEIO0F

އިންޑީޔާގެ ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ސިޔާސަތު ލޯންޗްކުރުމުގެ ތެރެއިން.

BRyrjS9CIAA_RKp

ނ. ވެލިދޫގައި ‘އޯގާތެރި ސަރުކާރު’ ސިޔާސަތު ލޯންޗްކޮށްފި

BRywPD0CMAAbAUt

ގދ. ނަޑެއްލާގައި ‘އޯގާތެރި ސަރުކާރު’ ސިޔާސަތު ލޯންޗްކޮށްފި

ގއ.ދެއްވަދޫގެ ތަރައްޤީގެ އެކި އެކި ކަންކަމަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން 20 މިލިޔަން ހަމަޖައްސައިފާވާނެ: ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ

BRyttEpCEAImAwH

ފ. ދަރަނބޫދޫގައި ‘އޯގާތެރި ސިޔާސަތު’ ލޯންޗްކޮށްދެއްވީ ތިނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ގަސަމް.

އޯގާތެރި ސަރުކާރަކުން، އޯގާތެރި ނިޒާމަކުން މެނުވީ އިންސާފުވެރި ތަރައްޤީއެއް ނުލިބޭނެ: ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ

BRytSReCcAAA0Od

ފ. ދަރަނބޫދޫގައި ‘އޯގާތެރި ސިޔާސަތު’ ލޯންޗްކޮށްދެއްވައިފި.

ރައީސް ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ނިންމަވައިލައްވައިފި.

އަޅުގަނޑުމެން 200 ގެ އިތުރަށް ދުވާފަރުގައި އަަޅާ ބަހާނަން: ރައީސް ނަޝީދު

221

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުން 50% އަދި ސަރުކާރުން 50% ހިއްސާވާ ގޮތަށް މާލީ އެހީ ދިނުމުގެ މަޝްރޫއު ހިންގާނަން: ރައީސް ނަޝީދު
ޓެކްސް ނުނުންގަވައިނަމޭ ބުނެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިސާ ދޭނެ ކަމަށް ބުނާތީ: ރައީސް ނަޝީދު

އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑު ވަނީ އިންކަމް ޓެކްސް ނުނުންގަވައިނަމޭ ބުނެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިސާ ދޭނެ ކަމަށް ބުނާތީ: ރައީސް ނަޝީދު

ސިޔާސަތުގައި މިހާރު މިހުށައަޅަނީ 16 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރުމަށް. : ރައީސް ނަޝީދު

112

އޯގާތެރި ސަރުކާރު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސިޔާސަތު ލޯންޗުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ

އަޅުގަނޑުމެން ދެކުނީ ޕެންޝަނެއް ދެންޔާ އެ އެންމެ ހައްގީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ކަމަށް: ރައީސް ނަޝީދު

މިއަދު މިހުށައަޅަނީ މިޕާޓިގެ މަރުކާ ސިޔާސަތު. މިޕާޓީގެ މަރުކާއަކީ އޯގާތެރިކަން، ފަގީރުކަމުން އަރައިގަނެވޭ ގޮތް ހޯދުން: ރައީސް ނަޝީދު

މީގެ ކުރިން 2008 ވަނަ އަހަރާ ޖެހެންދެނެ ޒަކާތުގެ ފައިސާ ފިޔަވައި އިތުރު އެހީތެރިކަމެއް އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ފޯރުކޮށްދީފައެއްނުވޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ސިޔާސަތުތައް ރައްޔިތުންނަށް ހުށައަޅަމުން ދިޔުމަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކުރަން ޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު ކަންތައް: ރައީސް ނަޝީދު

ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން ފަސްއަހަރު ދުވަހުގެ ސިޔާސަތުތައް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދޭންޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދު ސިޔާސަތު ލޯންޗުކުރެއްވުމުގައި ޖަލްސާގައި ވާހަަފުޅު ދައްކަވަނީ

ރ. ދުވާފަރުގައި ސިޔާސަތު ލޯންޗްކުރުމުގެ ޖަލްސާ ގުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ފެށިއްޖެ.

BRyjIvfCAAAXwAM

ނ. ވެލިދޫ ސިޔާސަތު ލޯންޗްކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައި

BRyi89hCEAAxyCc

ރ. ދުވާފަރު ރައީސް ނަޝީދަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި.

fuvamullah

ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރުމަށް ފުވައްމުލައް ތައްޔާރުވެފައި

BRyg-E7CcAAipWv

‘އޯގާތެރި ސަރުކާރު’ ސިޔާސަތު ލޯންޗްކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ރ.ދުވާފަރަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި.

BRyfzB-CUAEhHc5

ޏ.ފުވައްމުލައް ‘އޯގާތެރި ސަރުކާރު’ ލޯންޗްކުރަން ތައްޔާރުވަނީ

BRyeYcmCEAAxwhV

ގއ. ދެއްވަދޫ ސިޔާސަތު ލޯންޗްކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައި

BRydhboCMAAYoNd

ސިޔާސަތު ލޯންޗްކުރުމަށް ގދ. ނަޑެއްލާ ރީނދޫވެފައި

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ހިލޭ އިނާޔަތްތައް
BRyaijVCIAAD-Fq

“އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމަށް ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއިން 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައި 16 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރެވޭނީ ސަބްސިޑީ/އިންސެންޓިވް ގޮތުގައި”

velidhoo

ނ.ވެލިދޫގައި ސިޔާސަތު ލޯންޗުކުރުމުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިޔަށް ދަނ

BRyUdKhCAAAWNjs

މާލޭ ސިޓީ ޕާކު ‘އޯގާތެރި ސަރުކާރު’ ސިޔާސަތު ލޯންޗް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައި

BRyT9x5CYAITi60 (1)
މ. ރަތްމަންދޫ ‘އޯގާތެރި ސަރުކާރު’ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

BRyCyBrCEAAAoEo

އޯގާތެރި ސަރުކާރު’ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙްކުރުމަށް ފ. ދަރަނބޫދޫ ތައްޔާރުވަމުންދަނީ’

BRyKSBWCMAA1Nqv.jpg_large

ފ. ދަރަނބޫދޫ ސިޔާސަތު ލޯންޗު ކުރުމަށް ތައްޔާރު.

“އޯގާތެރި ސަރުކާރު”
އޯގާތެރި މުޖުތަމައު: އިންސާފުވެރި ތަރައްގީ””

529105_10151539341830303_1456708120_n
އޯގާތެރި ސަރުކާރު” އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު ލޯންޗު ކުރުމަށް އިންޑިޔާގެ ޓްރިވެންޑްރަމް ވެސް ތައްޔާރު ވެއްޖެ

“އޯގާތެރި މުޖުތަމައު: އިންސާފުވެރި ތަރައްގީ”

BRyCi0pCIAAOpr-.jpg_large

“އޯގާތެރި ސަރުކާރު” އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު ލޯންޗު ކުރުމުގެ ޙަފްލާ -ރ. ދުވާފަރު

“އޯގާތެރި ސަރުކާރު” އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު ލޯންޗު ކުރުމުގެ ޙަފްލާ – ރ. ދުވާފަރު

“އޯގާތެރި ސަރުކާރު” އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު ލޯންޗު ކުރުމުގެ ޙަފްލާ – ފ. ދަރަނބޫދޫ

“އޯގާތެރި ސަރުކާރު” އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު ލޯންޗު ކުރުމުގެ ޙަފްލާ – ނ. ވެލިދޫ

“އޯގާތެރި ސަރުކާރު” އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު ލޯންޗު ކުރުމުގެ ޙަފްލާ – ގއ ދެއްވަދޫ

“އޯގާތެރި ސަރުކާރު” އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު ލޯންޗު ކުރުމުގެ ޙަފްލާ – ފުވައްމުލައް

“އޯގާތެރި ސަރުކާރު” އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު ލޯންޗު ކުރުމުގެ ޙަފްލާ – މާލެ ސިޓީ

“އޯގާތެރި ސަރުކާރު” އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު ލޯންޗު ކުރުމުގެ ޙަފްލާ – ޅ. ނައިފަރު

“އޯގާތެރި ސަރުކާރު” އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު ލޯންޗު ކުރުމުގެ ޙަފްލާ – ޓްރިވެންޑްރަމް

“އޯގާތެރި ސަރުކާރު” އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު ލޯންޗު ކުރުމުގެ ޙަފްލާ – ހދ. ވައިކަރަދޫ

“އޯގާތެރި ސަރުކާރު” އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު ލޯންޗު ކުރުމުގެ ޙަފްލާ – ލ.ގަން

“އޯގާތެރި ސަރުކާރު” އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު ލޯންޗު ކުރުމުގެ ޙަފްލާ – ކ. މާފުށި

“އޯގާތެރި ސަރުކާރު” އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު ލޯންޗު ކުރުމުގެ ޙަފްލާ – ބ. އޭދަފުށި

BRyKSBWCMAA1Nqv.jpg_large

ފ. ދަރަނބޫދޫ ސިޔާސަތު ލޯންޗު ކުރުމަށް ތައްޔާރު.

“އޯގާތެރި ސަރުކާރު”
އޯގާތެރި މުޖުތަމައު: އިންސާފުވެރި ތަރައްގީ””

529105_10151539341830303_1456708120_n
އޯގާތެރި ސަރުކާރު” އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު ލޯންޗު ކުރުމަށް އިންޑިޔާގެ ޓްރިވެންޑްރަމް ވެސް ތައްޔާރު ވެއްޖެ

“އޯގާތެރި މުޖުތަމައު: އިންސާފުވެރި ތަރައްގީ”

BRyCi0pCIAAOpr-.jpg_large