އެމްޑީޕީގެ އިސްލާމީ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ވަރަށް ޚާއްސަ ދީނީ ދަރުސެއް މާދަމާރޭ އޮންނާނެ

5 އޮގަސްޓް 2010

– ރާމިޒް –

އެމްޑީޕީގެ އިސްލާމީ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ވަރަށް ޚާއްސަ ދީނީ ދަރުސެއް މާދަމާރޭ، ( 6 އޮގަސްޓް 2010 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ) 8:45 ގައި އާރޓިފިޝަލް ބީޗްގައި އޮންނާނެއެވެ.މިދަރުސް ދެއްވާނީ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް، އިސްޙާޤް މުޙައްމަދުފުޅެވެ.
“ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ދުވަސްތައް ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަމާ ހިންގަވާ.” މި މަޢުޟޫއަށް ބާއްވާ މި ދީނީ ދަރުސް އަޑުއެއްސެވުމަށް ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކު ހާޒިރުވެދެއްވުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.