ރައީސް ނަޝީދު މިރޭ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާނެ

28 ޖުލައި 2010

ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން މިރޭ، ( 28 ޖުލައި 2010 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ) 9.00 ގައި އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި އޮންނާނޭ ކަމަށް އެޕާޓީން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ. އަދި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ އިތުރުން އެޕާޓީއަށް ތާޢީދުކުރައްވާފަރާތްތަކާއި، އެމްޑީޕީ އަށް ހެޔޮއެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންދެއްވުމަށް ވެސް އެމްޑީޕީ އިން އެދެއެވެ..