މިނިވަން ދުވަހުގެ އިޙްތިފާލްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައިވާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ބައެއް ސަފީރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިވަން ދުވަހުގެ އިޙްތިފާލްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވި ދެކުނު ކޮރެއާ ސަފީރު މިސްޓަރ ޗޮއި ކީ-ޗުލްއާއި، ތުރުކީ ސަފީރު ލެވެންޓް ބިލްމަންއާއި، އެމެރިކާ ސަފީރު މިޒް ޕެޓްރީޝިއާ އޭ. ބުޓެނިސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދާ އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މިސްޓަރ ބާރނާޑް ސަވާޖްވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ވަނީ އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އީ.ޔޫ. ސަފީރުގެ އަރިހުގައި ފަރާންސް ސަފީރާއި ޖަރުމަނު ސަފީރުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުޅުއްވާ ރަސްމީގެ މުލީއާގޭގައި އިއްޔެ މެންދުރުފަހު ވަކިވަކިން ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކުގައި އެބޭފުޅުން ތަމްސީލު ކުރައްވާ ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކުގެ ނަމުގައާއި އެބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ނަންފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާ ބެހޭގޮތުންނާއި ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުންނެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، އެމަނިކުފާނު އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވަނީ ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސި އަށަގަންނުވައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރެއްވުމަށް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަފީރުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށާއި ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށް ވެދެއްވެން އޮތް ހުރިހާ އެހީއެއް ވެދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާށް ދެއްވިއެވެ.